Abd-ru-shin

Abd-ru-shin

De auteur van het boek
«In het Licht der Waarheid – Graalsboodschap»

Veel mensen hebben de wens over de auteur van een boek meer te weten te komen. Vaak ligt aan deze wens de gedachte ten grondslag, dat zij uit de beschrijving van de ont­wikkeling van de schrijver con­clusies zouden kunnen trekken over het be­treffende boek, om zo hulp te hebben bij de beslissing het boek te kopen of te lezen.

In het boek «In het Licht der Waarheid – Graalsboodschap» doet Abd-ru-shin de uitspraak:

«Ieder innerlijk vrij mens zal een zaak of een leer altijd beoordelen naar wat deze brengt, niet wie deze brengt. … Goud is goud, of een vorst het in de hand heeft of een bedelaar.»

Deze woorden, waarvan de juistheid onbetwistbaar is, verduidelijken hoe gebonden een huidig mens zich toont, wanneer hij zich alleen door de beschrijving van de levens­loop van een auteur laat leiden.

Een boek, dat «In het Licht der Waarheid – Graals­boodschap» heet en dat opheldering wil geven over de eigenlijke zin van het leven als mens, vraagt in het bijzonder om een neutrale beoordeling. Na het leren kennen van de uitspaken die de auteur in zijn boek doet, is het aan de lezer, nu ook de auteur zelf in zijn werk een plaats te geven.

Het belichten van de waarheid veronderstelt bij de lezer altijd openheid en een ruime blik. Zo menige belevenis heeft ons mensen reeds geleerd, dat er toch meer dingen zijn dan wij met onze ogen en oren, met onze ruimte- en tijds­begrippen kunnen bevatten. Hiertoe behoort ook het beleven van een plotseling op­komend voor­gevoel of de werking van een leiding die ons levens­pad kruiste.

Het was Abd-ru-shin’s grootste wens om zijn boek de Graals­boodschap als wegwijzer te geven aan de mensen, die hiervoor openstaan. In het nu volgende gedeelte worden afzonderlijke levensfasen van Abd-ru-shin vermeld:

Abd-ru-shin aanschouwde op 18 april 1875 het licht van de aardse wereld en kreeg de naam Oskar Ernst Bernhardt. De geboorteplaats Bischofs­werda, nabij Dresden in Duitsland, was ook de plaats waar hij zijn kinderjaren doorbracht en zijn school en beroeps­opleiding volgde. Hierna verliet hij de liefdevolle verzorging van het ouderlijk huis en legde zich toe op het beroep van koopman. De activiteit als zakenman verschafte hem de mogelijkheid naar verschillende landen in Europa en ook in Noord-Amerika te reizen. Daarbij begon hij de belevenissen en indrukken van deze reizen evenals persoonlijke ervaringen in het samenleven met zijn medemensen in een literaire vorm te verwerken. Op deze wijze verbond hij zijn beroep van koopman met zijn steeds meer toenemende drang, zijn gedachten als schrijver te uiten.

In het jaar 1921 ontwaakte in Oskar Ernst Bernhardt het bewust­zijn over een eerder leven op aarde en over de hem toegewezen opgave, die hij op aarde moest vervullen. In ver­binding met dit bewust­zijn staat ook de naam Abd-ru-shin. Oskar Ernst Bernhardt beëindigde daarom zijn werkzaamheden als koopman, om zich geheel op de taak van Abd-ru-shin te kunnen richten.

Bijna twee jaar later – 1923 – publiceerde hij onder de naam »Abdruschin« de eerste artikelen, die de mensheid tot geestelijk ontwaken opriepen. Aanvankelijk waren deze artikelen in afleveringen gebundeld, die de titel »Gralsblätter« droegen. In de loop van het jaar 1926 verscheen een verzameling van deze artikelen in boekvorm met de titel »Im Lichte der Wahrheit – Neue Grals­botschaft – von Abdruschin« (vertaald: «In het Licht der Waarheid – Nieuwe Graals­boodschap – van Abdruschin»). In latere drukken werd de aanduiding als «nieuwe» boodschap weg­gelaten, zodat alle uitgaven vanaf 1931 «In het Licht der Waarheid – Graals­boodschap» heetten. Ook de schrijfwijze van de naam van de auteur veranderde. Vanaf het jaar 1937 werd in publicaties de voortaan geldige schrijf­wijze «Abd-ru-shin» gebruikt.

Begeleidend bij de publicatie van de »Gralsblätter« en de »Gralsbotschaft« gaf Abd-ru-shin aanvankelijk ook openbare voordrachten om de medemensen kennis te laten maken met zijn gedachten. Als gevolg van de veelheid aan artikelen, die Abd-ru-shin zich in toenemende mate genoodzaakt zag te schrijven, bleven verdere openbare voordrachten evenwel achterwege.

Abd-ru-shin’s verhandelingen bewerkstelligden bij zijn vele lezers een innerlijk, geestelijk geopend zijn, wat ook in veel gebieden van het leven merkbaar werd. In Abd-ru-shin zelf werd de drang steeds sterker om voor de Boodschap uit de Graal het daarvoor bestemde verankering­punt op aarde te zoeken. Gestuurd door een innerlijke leiding begon hij deze plaats te zoeken. Zoals bij alle dingen, die uit een niet-materiële leiding voortkomen, was er ook hier een aardse aanwijzing nodig om het gezochte te vinden. Door een advertentie, waarin een huis te koop werd aangeboden in de afgelegen bergen van Noord-Tirol (Oostenrijk), herkende Abd-ru-shin in het jaar 1928 de gezochte plaats.

De verhandelingen van Abd-ru-shin, die op heldere, zakelijke en goed te volgen wijze de zin van het leven uitleggen, leiden nog daarboven uitgaande tot een vermoeden van God, zoals dit tot dan toe de mens­heid nog niet bekend was. De grond­slag hiervoor is het onderkennen en navolgen van de natuur- en scheppings­wetten, die de waarneem­bare uitdrukking van de wil van God zijn.

Vanuit de nieuw verkregen inzichten, die het leven verrijken en in gelukzaligheid een grote dank laten opstijgen, komt vervolgens ook de dringende wens in de mens op om de Schepper op gepaste wijze te eren en deze dank aan hem tot uitdrukking te brengen. Hiervoor schiep Abd-ru-shin de mogelijkheid voor wijdingsuren en – in een hogere vorm – voor Graals­feesten.

De Graalsfeesten, die voor veel geestelijk geopende mensen tot een bewust beleven van de goddelijke genade worden, vormen ook tegenwoordig nog de grote hoogtepunten in de loop van het jaar voor zulke lezers van de Graals­boodschap. Heel bijzonder zijn voor hun ook de gemeenschappelijke zondagse wijdingsuren.

Abd-ru-shin streefde er met al zijn krachten naar om zijn mede­mensen door zijn artikelen tot een bewuster en vrijer leven te bewegen. De enkeling zou moeten inzien, dat hij alleen voor zijn leven en daarboven uitgaand voor zijn hele geestelijke bestaan verantwoordelijk is. Hiertoe behoort ook de oproep van Abd-ru-shin, zich van alle tot dusver bestaande dwang en inperkingen te distantiëren, om bewust het eigen leven te beleven.

Dat hij wees op het feit, dat er tussen de mens en de Schepper geen aardse organi­satie nodig is, werd door de leiders van de kerken niet graag gehoord en dit veroorzaakte een aanzienlijke vijandschap jegens Abd-ru-shin. Abd-ru-shin’s oproep tot zelfstandig denken en zakelijk onderzoeken, wat de mensen wegleidt van opgelegde meningen, die hen beïnvloeden, beviel ook de politieke machthebbers niet. Zo werd in 1936 in het nationaal-socialistische Duits­land de verkoop van het boek «In het Licht der Waarheid – Graalsboodschap» verboden, en moest de in München gevestigde uitgeverij voor het drukken van dit boek ge­sloten worden.

Toen Oostenrijk in maart 1938 bij het Duitse Rijk werd aangesloten, bracht dit voor Abd-ru-shin en zijn werk het einde van het tot dusver bestaande. Abd-ru-shin werd door de Nationaal-socialisten gearresteerd en in Innsbruck gevangen gezet. De verdacht­makingen en beschuldigingen, die de arrestatie hadden veroorzaakt, bleken uiteindelijk evenwel niet in overeenstemming met de waarheid, wat tot Abd-ru-shin’s vrij­lating leidde. De Graals­nederzetting op de Vomperberg, die zich om de plaats waar Abd-ru-shin woonde had gevormd, evenals zijn gehele persoonlijke vermogen en ook dat van zijn familie werden desondanks in beslag genomen en overgedragen aan de Oosten­rijkse staat. Abd-ru-shin en zijn familie moesten Oostenrijk verlaten en kregen een gedwongen verblijfplaats toegewezen in het oosten van Duitsland. Ook alle overige bewoners werden uit de Graals­nederzetting verdreven. Het verdergeven van het werk van Abd-ru-shin evenals het persoonlijke contact met Abd-ru-shin werden door de dwang van de nationaal-socialistische machthebber verregaand verhinderd.

Abd-ru-shin’s Boodschap uit de Graal had zeer veel lezers in ver­schillende landen bereikt en had bij hen een ver­andering in hun dagelijkse leven teweeggebracht. Het leven en beleven werd bewuster, wat tot een dieper inzicht leidde in wat voor de mensheid echt van waarde is. Ook het versterkte waar­nemen van de geestelijke leiding hielp deze mensen om de zware, noodlottige jaren van de Tweede Wereld­oorlog te verdragen.

De door Abd-ru-shin in de tijdsspanne van 1923 tot 1937 geschreven verhandelingen waren gepubliceerd middels verschillende geschriften of boekuitgaven, zoals «Grals­blätter», «Im Lichte der Wahrheit – Grals­botschaft», «Nachklänge zur Grals­botschaft» en ook als afzonderlijke voordrachten. Ervaringen met deze verschillende mogelijkheden van publicatie evenals ook zijn zeer uiteenlopende belevenissen met de lezers van zijn Graals­boodschap en de mensheid in het algemeen waren voor Abd-ru-shin een aanleiding om zijn artikelen voor een nieuwe uitgave opnieuw te ordenen en aan zijn opgedane er­varingen aan te passen.

In de jaren 1939 en 1940 schiep Abd-ru-shin dan de kopij voor het boek «In het Licht der Waarheid – Graals­boodschap», zoals die voortaan alleen geldig zou zijn en tot op heden als «uitgave van de laatste hand» verspreid wordt. Opgedeeld in drie delen moest de Graals­boodschap de lezers bereiken. De eerste druk van deze uitgave, die het werk in de nieuwe vorm voor de lezers toegankelijk maakte, kon pas in het jaar 1949 plaatsvinden.

 

Als Abd-ru-shin had Oskar Ernst Bernhardt de mens­heid de Boodschap uit de Graal gebracht. De hulp, die Abd-ru-shin daarenboven de mensheid had geboden, was door deze niet in zijn volle omvang herkend. In het bewustzijn hiervan verliet Abd-ru-shin op 6 december 1941 zijn aardse lichaam. De begrafenis van zijn gestorven lichaam vond plaats op de begraafplaats van zijn geboortestad, in Bischofs­werda.

Na het einde van de oorlog in 1945 kon de weduwe van Abd-ru-shin, mevrouw Maria Bernhardt, naar de Graals­nederzetting terugkeren. De onteigening van het bezit werd opgeheven, en mevrouw Maria Bernhardt werd eigenares van de Graals­nederzetting op de Vomper­berg.

In de zomer van 1949 was het met grote in­spanning mogelijk, de stoffelijke resten van Abd-ru-shin van Bischofs­werda naar de Graals­nederzetting op de Vomper­berg over te brengen. Hiervoor werd een grafmonument in de vorm van een piramide opgericht, in de crypte waarvan het aardse lichaam van Abd-ru-shin opnieuw werd begraven.

 

Abd-ru-shin was een strikte tegenstander van ieder dogma en van elke vorm van sektarisme. Ook trad hij resoluut op tegen iedere vorm van persoons­verheerlijking. Voor hem gold alleen, dat hij datgene leefde, wat hij in zijn werken aan de lezers overbrengt.