Internationale Graalsbeweging

Welke uitwerkingen heeft de internationale Graalsbeweging
op de lezer, die achter de Graalsboodschap staat?

Naast de genoemde activiteiten is de «Inter­nationale Graals­beweging» de lezer van de Graals­boodschap behulpzaam door het organiseren van bijeenkomsten over bepaalde thema’s. Het individu beslist zelf, of hij aan zulke bijeenkomsten wil deelnemen. In het middelpunt staat daarbij de uitwisseling van gedachten tussen de mensen, die op een opbouwende wijze de zelfstandigheid van het individu stimuleert.

Door de keuze van de thema’s worden overwegend volwassenen aangesproken. In sommige landen zijn er ook programma´s voor kinderen en jongeren. Deze zijn rekening houdend met de leeftijd zo ingericht, dat zij de deelnemers het belang van een rechtvaardige en verantwoordelijke levensstijl bijbrengen. Hierbij zijn de wetten van de natuur, die in de gehele schepping dezelfde blijven, het centrale thema. Voorts kunnen zulke bijeenkomsten ook gaan over hoge waarden voor het aardse leven of zij kunnen het werken van de grote leiders van de mensheid belichten, die hun volk op het ware erkennen van God hebben voorbereid.

 

Het werk «In het Licht der Waarheid – Graals­boodschap» van Abd-ru-shin staaft door zijn verklaringen de leer van Christus, zoals deze 2000 jaar geleden door hem aan de mens­heid werd gegeven. In haar treffende woordkeuze evenals door het blootleggen van de tegenwoordig vaak innerlijk tegenstrijdige levensstijl van de mens staat deze Graals­boodschap in velerlei opzicht in sterke tegenstelling tot menige kerkelijke leer. Dit heeft ertoe geleid dat de Graals­beweging vaak als sekte wordt beschouwd.

De Internationale Graals­beweging beschouwt zichzelf evenwel geenszins als een sekte. Iedere vorm van sektegeest wordt in de verklaringen van de Graals­boodschap strikt afgewezen. Ook ontbreekt het de Inter­nationale Graals­beweging tegen de achtergrond van de onvoorwaardelijke vrijheid en eigen verantwoordelijkheid van het individu, zoals deze in de Graals­boodschap worden uitgelegd, aan iedere grondslag die het verwijt van sektarisme zou rechtvaardigen. De verklaringen van Abd-ru-shin volgend, zal de Inter­nationale Graals­beweging in verbinding met het Graals­beheer Vomper­berg elke poging tot sektevorming weten te verhinderen dan wel uit te sluiten.