Het Graalswerk

Eén van de doelen van het Graalswerk is het,
om de mensen een weg naar een bewust leven te tonen.

Vrij van geloofsleer of politieke doeleinden biedt de Graals­boodschap «In het Licht der Waarheid» inzichten in de onbeant­woorde vragen van het menselijk bestaan evenals de daaruit voort­vloeiende opgave van de mens.

Reeds altijd hebben mensen de drang gevoeld om hoge levensdoelen te ver­wezenlijken, om een leven te leiden met edele structuren op basis van de verering van een Godheid. Dit gebeurde niet op dezelfde wijze op de aarde, maar altijd slechts door de ont­wikkeling van de eigen aard van afzonderlijke volkeren. De karakteristieken van zulke volken worden vooral gevormd door het willen en handelen van individuen, die daarmee een stempel op hun volk drukken. Het individu maakt deel uit van zijn volk en als zodanig bepaalt hij door de door hem nagestreefde doelen mede de aard en ook het optreden van de betreffende groep.

Uniformiteit onder alle mensen is niet voorzien en ook niet bevorderlijk. Daarbij zouden de noodzakelijke verlevendiging en beweging ontbreken, die alleen door verscheiden­heid ontstaan. Beweging bewerkstelligt verandering en ontwikkeling, wat een noodzaak voor het menselijk bestaan is. Het erkennen en waarderen van de benodigde ver­scheiden­heid van de mensen leidt verder ook nog tot het inzicht van het nut, dat daaruit voortkomt voor het individu evenals voor hele bevolkings­groepen.

Het individu beperkt zich tot zijn persoonlijke gedachten, meningen en observaties. Door het meebeleven van andere mensen en hun handelwijzen evenals door de uitwisseling met hun gedachten en meningen doet hij helpende ervaringen op, die zijn leven verrijken. Hierdoor ontstaat in hemzelf langzamerhand een uit veel lagen bestaand en open denken en handelen, dat ook tot een bewuster leven leidt.

 

Het Graalswerk ziet zich als een platform voor alle mensen, wier doel het streven naar het een-vermoeden-krijgen van de al-enige Godheid is. Deze Godheid is de Schepper, die in zijn schepping en de daarin werkende wetten kan worden aangevoeld. Richting­gevend voor zulk een vermoeden en bevatten is het boek «In het Licht der Waarheid – Graals­boodschap» van Abd-ru-shin.

Het is het Graalswerk er daarom zeer aan gelegen, deze Graals­boodschap wereldwijd aan de mensen ter beschikking te stellen. Aan lezers van deze Graals­boodschap, die daarin voor zichzelf de waarheid hebben gevonden, wordt door het Graalswerk als instrument ook de mogelijkheid geboden om samen te komen voor een uitwisseling onder gelijk­gezinden.

Door mensen, die zich achter de uitspraken van de Graals­boodschap scharen en hun leven daarnaar vorm willen geven, wordt de Graals­beweging gevormd. Deze beweging weerspiegelt het streven van mensen uit de meest ver­schillende bevolkings­groepen, die vanuit vrije over­tuiging de wil van de Schepper trachten te vervullen. Zij heeft daarbij niets gemeen met een organisatie in de gebruikelijke betekenis, maar is een vrije beweging, zonder aanspraken op de medemensen.

Door de aaneensluiting van aanhangers van de Graals­boodschap, de zogeheten «kruisdragers», vormen de Graals­bewegingen in de verschillende landen instellingen, die conform de lokale wetgeving hun wens als Graalswerk in de vorm van een stichting, een vereniging of een genootschap verwezenlijken. De activiteiten worden daarbij individueel begeleid door de daartoe bevoegde personen in de verschillende landen. Richting­gevend is daarbij het Graalswerk, uitgaande van het centrum van de inter­nationale Graals­beweging op de Vomper­berg in Oostenrijk.