In het Licht der Waarheid
Graalsboodschap van Abd-ru-shin


In het Licht der Waarheid

 

Het werk van Abd-ru-shin «In het Licht der Waarheid – Graalsboodschap» verschaft de lezer inzicht in het werken van de natuur- en scheppings­wetten. Op een begrijpelijke manier beschrijft de auteur de uitwerking van de ver­schillende wetten, die tot in de fijnste ver­takkingen met elkaar verweven zijn. De werking dat een zaadkorrel bij de oogst een veelvoud van korrels oplevert, voltrekt zich bijvoorbeeld op heel wetmatige wijze. Dit principe in de natuur is echter niet alleen tot de wereld van de planten beperkt, maar de wetmatige uitwerking treft ook de mens als een gevolg van de door hem voortgebrachte gedachten en daden. De mens oogst een veelvoud van het zaad dat uit zijn willen voortkomt. Zulk een oogst kan hem dan vreugde of ook leed brengen.

De gedachte dat het persoonlijke van een mens slechts tot één enkel leven op aarde beperkt is, moet in deze samenhang evenwel verruimd worden, want de mens is een reiziger, die deze planeet aarde in meerdere incarnaties als mens bewoont en daarbij de weg van zijn opgave, zijn ware bestaan, zoekt. Wat dus in het grijze verleden op deze planeet gebeurde, was reeds het werk van de tegenwoordige mensen, omdat wij ook toen al in vroegere incarnaties aan deze tijdperken hebben meegewerkt.

De thema’s die Abd-ru-shin in zijn werk belicht, omvatten de zin van het leven en de opgave die de mens op deze aarde en ook daar boven uitgaand te vervullen heeft. Verder wordt het verschil in het wezen van man en vrouw verklaard, die in het bijzonder in een fijnere, naar het licht strevende aard van al het vrouwelijke tot uitdrukking komt.

Wanneer de lezer de beschrijvingen van Abd-ru-shin met een open geest volgt, verwerft hij daarbij een basis voor het kunnen vermoeden van datgene, wat de ver­schillende culturen van deze aarde als «God» aanduiden.

God als de schepper van alle dingen wordt in zijn schepping slechts voor die mens werkelijk waarneem­baar, die zich zonder voorbehoud in deze schepping en de daarin werkende wetten invoegt. Hierbij kan er geen scheiding tussen geloof en weten­schap zijn, want beide hebben dezelfde oorsprong en vereisen voor het begrijpen een zakelijk onderzoeken, dat alleen in het vrij zijn van iedere vorm van bindingen kan plaatsvinden.

In het voorwoord bij zijn werk «In het Licht der Waarheid – Graalsboodschap» schrijft Abd-ru-shin:

«De blinddoek valt af en geloof wordt overtuiging. Alleen in de overtuiging ligt bevrijding en verlossing!

Ik spreek slechts tot hen, die ernstig zoeken. Zij moeten in staat en bereid zijn zakelijk dit zakelijke te onderzoeken! Laten religieuze fanatici en onevenwichtige dwepers er verre van blijven, want zij zijn voor de waarheid schadelijk. Kwaadwilligen echter en zij die niet zakelijk zijn, zullen in de woorden zelf hun vonnis vinden.

De Boodschap zal alleen hen treffen, die nog een vonk waarheid in zich dragen en het innige verlangen werkelijk mens te zijn. Voor al deze mensen zal zij ook tot toorts en tot staf worden. Zonder omwegen voert zij weg uit alle chaos van de huidige verwarring.

Het woord dat hier volgt, brengt geen nieuwe religie, maar het moet de fakkel zijn voor alle ernstige toehoorders of lezers, om daarmee de juiste weg te vinden, die hen naar de vurig verlangde hoogte leidt.

Alleen wie zichzelf beweegt, kan geestelijk vooruitkomen. De dwaas die zich daartoe van hulpmiddelen van buitenaf bedient in de vorm van bestaande opvattingen, gaat zijn weg slechts als op krukken, terwijl de gezonde eigen ledematen daarbij uitgeschakeld zijn.

Zodra hij echter alle gaven die in hem sluimeren, wachtend om door hem te worden gewekt, vastberaden als uitrusting gebruikt, benut hij het hem toevertrouwde talent volgens de wil van zijn Schepper en zal hij spelenderwijs alle hindernissen overwinnen, die zijn weg willen versperren om hem daarvan af te brengen.

Daarom ontwaakt! Alleen in de overtuiging ligt het ware geloof, en overtuiging komt uitsluitend door niets ontziend overwegen en onderzoeken! Staat als levende mensen in de prachtige schepping van uw God!»